Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål.

Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og nesten ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom spørreundersøkelsen My World.

Som selskap anerkjenner vi at vi har forbedringspotensiale når det gjelder klimautfordringene vi står ovenfor. Her mener vi helt klart at vi har et handlingsansvar om å gå foran i en bransje som tradisjonelt sett har vært en del av problemet, og ikke løsningen.

Gjennom fokus og det å arbeide i tråd med FNs bærekraftsmål kan vi bidra til bærekraftig utvikling og samfunnsansvar. FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for hele verden for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen år 2030.

Gjennom vårt arbeid har vi troen på smarte miljømessige løsninger og det å være inkluderende i vår rekruttering. Vårt fokus er å gjøre de små riktige tingene hver eneste dag, komplimentert med store gode valg.

Dedikerte bærekraftsmål for Drift Sør AS

Etter en kartlegging av FNs bærekraftmål opp mot vår identitet og strategi har vi kartlagt 6 mål som er spesielt viktig for oss som selskap.

Drift Sør skal gjennom fokus på blant HMS sikre god helse og fremme livskvalitet for alle våre medarbeidere.

Drift Sør skal være en inkluderende og god arbeidsplass som sikrer gode utviklingsmuligheter for våre medarbeidere.

Drift Sør skal aktivt, og særskilt i tradisjonelt mannsdominerte yrker, arbeide for å fremme kvinnelige kandidater.

Drift Sør skal gjennom sitt virke også vektlegge et fokus på de som har falt utenfor den tradisjonelle normalen i arbeidslivet.

Drift Sør fokuserer på mangfold i våre prosjekter og fremmer gladelig fremmed arbeidskraft med alle ulike kulturelle bakgrunner.

Drift Sør stiller ufravikelige krav til alle våre samarbeidspartnere i både inn – og utland på det etiske spekter.

Drift Sør anbefaler alle våre samarbeidspartnere å sette seg inn i og etterleve FN sine mål om bærekraft.